Padmasambhava Ceremony and Jambhala Oral Transmision

 

Tharpaling Monastery has held two  Ceremonies  on 14th April, 2013  :

1 st. Padmasambhava Ceremony.

2 nd. Jambhala Oral Transmission and  Blessing by Sagyum Kamala Khandro and HE Yongdzin Tulku Rinpoche.

 

 

Indonesia Tibetan Tantric Buddhism