Dharani Avalokitesvara

NAMO RATNA TRAYAYA

NAMAH ARYA JHANA SAGARA VAIROCHANA VYUHA RAJAYA

TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAM-BUDDHAYA

NAMAH SARVA TATHAGATE-BYAH ARHATE-BYAH

SAMYAKSAMBUDDHE-BYAH.

NAMAH ARYA AVALOKITESVARA-YA BODHISATTVA-YA

MAHASATTVA-YA MAHA-KARUNIKA-YA

TADYATHA OM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU

ITTE VATTE CHALE CHALE PRACHALE PRACHALE KUSUME

KUSUMA VARE ILI MILI CHITI JHALAM APANAYE SVAHA

 See Dharani of Chenrezig (Avalokitesvara) on Youtube


More :  Dharani of Chenrezig (Avalokitesvara)

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...